Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ทส 0202/ว 4782 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

ทส 0202/ว 4782 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

สำเนาหนังสือ  สป.ทส     ที่ ทส 0202/ว 4782 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการการ พ.ศ. 2540 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://buengkan.mnre.go.th หัวข้อเกี่ยวกับหน่วยงาน หมวดหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วน

เอกสารแนบ

ว 1 61

ขนาดไฟล์:3.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง