Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ทส 0207.5/ว 4861 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ

ทส 0207.5/ว 4861 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ

บก 0014.1/ว 2

เรื่อง  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการสัมมนาเชิง 

        ปฏิบัติการ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

        สิ่งแวดล้อม : ภาคกลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ขอส่งสำเนาหนังสือ  สป.ทส    ด่วนที่สุด ที่ ทส 0207.5/ว 4861 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เรื่อง  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ภาคกลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://buengkan.mnre.go.th หัวข้อเกี่ยวกับหน่วยงาน หมวดหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วน

เอกสารแนบ

ว 2 61

ขนาดไฟล์:3.73 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง