Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ทส 0202/ว 4782 ลว.14 ธค.60 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

ทส 0202/ว 4782 ลว.14 ธค.60 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ

บก 0014.1/ว3  ลว. 5 ม.ค.61

ขอส่งสำเนาหนังสือ  สป.ทส     ที่ ทส 0202/ว 4782 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการการ พ.ศ. 2540 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://buengkan.mnre.go.th หัวข้อเกี่ยวกับหน่วยงาน หมวดหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วน

เอกสารแนบ

ทส 0201จุด4ทับว 1908

ขนาดไฟล์:0.97 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

ทส0210ทับว1821

ขนาดไฟล์:6.77 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง