Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ค่านิยม

ค่านิยม

ค่านิยม

Ministry of Natural Resource and Environment : MNRE

M = Management : บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมและบูรณาการ

N = Network   : เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ

R = Responsibility  : มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

E = Equity : เน้นความเสมอภาคในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม