Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดการประชุมและบรรยายสรุป ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม avani จังหวัดขอนแก่น

แกลเลอรี่