Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภัยแล้ง จังหวัดบึงกาฬ

ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภัยแล้ง จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 24 มกราคม 2563 ดร.ทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภัยแล้งใน 3 พื้นที่ คือ 1.ตำบลซาง อำเภอเซกา  2.ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ 3.ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยนายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ และคณะร่วมติดตามปัญหาพร้อมนำกล้าไม้สิรินธรวัลลีมอบทุกตำบล แจกจ่ายแก่ประชาชนและ ดร.ทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลูกต้นไม้พยุงในพื้นที่