Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 และหลักสูตรวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 2/62

รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 และหลักสูตรวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 2/62

 รายงานผลการปฏิบัติงานของวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 และหลักสูตรวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 2/62

1. วันศุกรที่ 28 กุมพันธ์พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบึงกาฬ. อ.เมือง จ.บึงกาฬ

2. ประเภทกิจกรรม" พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะหน่วยปฏิบัติการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งอย่างยั่งยืนจังหวัดบึงกาฬ(kick off)

3. ผู้ปฏิบัติ : วิทยากรจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด รวม 2 นาย

3.1 วิทยากรจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ”

- นายวิจารณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง รหัส 4A-224 สังกัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ(มท)

3.2 วิทยากรจิตอาสา "หลักสูตรพื้นฐาน"

-นายพีรวัส เมฆิน รหัส 2ก-455 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ.กระทรวงทรัพยากรฯ

4. ผลการปฏิบัติ : ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาต้านภัยแล้งอย่างยั่งยืนจังหวัดบึงกาฬ" ตรวจความพร้อมหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ทุกหน่วย/ยานพาหนะและการประสาน/สื่อสาร รวมถึงขับเคลื่อนแก้ภัยแล้ง บ้านหนองลาด หมู่ที่ 3 ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ ประกอบด้วยนายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ.รอง ผวจ.ทั้ง 2 ท่าน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย อปท.และประชาชนจิตอาสา.

     ทั้งนี้ วิทยากรจิตอาสา ได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการจัดกิจกรรมและกล่าวรายงาน/จัดพาหนะเข้าร่วมพร้อมปฏิบัติการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยแล้ง

5. ปัญหา / ข้อขัดข้อง : ไม่มี