Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมในการขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมในการขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

           ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมในการขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมในการขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว ดังนี้

                          1.โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ    วันที่ 25 กันยายน 2560

                          2.โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า          วันที่ 27 กันยายน 2560

                          3.โรงเรียนบ้านต้าย อำเภอปากคาด             วันที่ 28 กันยายน 2560

                          4.โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ               วันที่ 28 กันยายน 2560

แกลเลอรี่