Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติการ ไปตรวจติดตามการดำเนินงานระบบฝังกลบขยะของทต.ศรีพนา

ปฏิบัติการ ไปตรวจติดตามการดำเนินงานระบบฝังกลบขยะของทต.ศรีพนา

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทส.จ.บึงกาฬ พร้อมด้วยนายภากรณ์ บุญโสม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ไปตรวจติดตามการดำเนินงานระบบฝังกลบขยะของทต.ศรีพนา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกระทรวงทรัพย์ฯ และเปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันเป็นศูนย์กำจัดขยะแห่งที่ 1 ของจังหวัด มีปริมาณขยะเข้าระบบวันละ 30 ตัน จาก อปท.ในเขต อ.เซกา บึงโขงหลง โซ่พิสัย และในเขตจังหวัดนครพนม รวม 18 แห่ง พร้อมทั้งหารือประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อม และการผลักดันให้ทต.ศรีพนาเป็นศูนย์การจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดการขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตรายและการกำจัดขยะปลายทางที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยมีนายกเทศมนตรี (นายนัสธวุฒิ ธิวะโต) และผอ.กองสาธารณสุข ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

แกลเลอรี่