Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมโครงการศึกษาสำรวจออกแบบการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดบึงกาฬ

ประชุมโครงการศึกษาสำรวจออกแบบการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ  พร้อมด้วยส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาสำรวจออกแบบการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดบึงกาฬ จัดโดยกรมชลประทานและบริษัทที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร การอุปโภคบริโภคและใช้น้ำระดับต่างๆ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์) เป็นประธานเปิด  โดยได้เสนอแนะในที่ประชุมให้มีการพัฒนาโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และการรักษาระบบนิเวศรวมทั้งการจัดการคุณภาพน้ำ ณ โรงแรมเดอะวันอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

แกลเลอรี่