Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Buengkan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม ระเบียบกระทรวงการคลังและพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อบรม ระเบียบกระทรวงการคลังและพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ จัดอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังและพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  ทสจ.บึงกาฬ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดบึงกาฬ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว  สถานีควบคุมไฟป่าภูวัว-ภูลังกา  โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บก. 1 และออป. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ป้องกันการทุจริตและความโปรงใสในองค์กร โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถาม  และนายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทส.จ.บึงกาฬ เปิดการอบรม ณ ห้องประชุม สำนักงาน ทส.จ.บึงกาฬ

แกลเลอรี่